Cilji projekta

Osnovni cilj

Nadrejeni cilj projekta PMinter je razvoj metodologij in akcijskih načrtov za trajnostno izboljšanje kakovosti zraka na Spodnjem Koroškem v Celovcu, Južnem Štajerskem (v Avstriji) in severni Sloveniji v Mariboru z namenom zmanjšanja izpostavljenosti tveganjem za prebivalce vplivnih regij. Dosežena bo  pridobitev podatkov relevantnih virov onesnaževanja in kemijskih elementov v ciljni regiji z uporabo v projektu razvitih in na lokalni ter regionalni ravni prilagojenih orodij, kakor tudi uporaba učinkovitejših regionalnih in lokalnih AQMPs (air quality management plan) in upoštevanje mejnih vrednosti PM10, PM2.5 in NO2 in njihovo upoštevanje v smernicah kakovosti zraka.

4 Podcilji

Pojasnitev neznanih virov visokega prispevka ozadja k onesnaženosti s PM10 in poglobitev znanja o prispevkih posameznih virov PM10 na različnih nivojih

Obravnavana bodo naslednja znanstvena vprašanja:

- vpliv PM10 in PAH iz malih kurišč,

- vpliv blažilnega učinka neprekinjenih vrst zgradb na obeh straneh ceste,

- vpliv sekundarnih aerosolov na PM10,

- transporti onesnaženega zraka znotraj projektnih regij, v in iz drugih evropskih regij.

Ustanovitev regionalnega in problemsko orientiranega večnivojskega modelnega sistema za kakovost zraka za avstrijsko-slovenske obmejne regije

Nov kemijski model na mikroregionalnem in regionalnem nivoju, ki bo upošteval transport onesnaževal, bosta razvili Tehnična univerza v Gradcu in zunanja znanstvena inštitucija. Posebej bo obravnavan blažilni učinek neprekinjenih vrst zgradb na obeh straneh ceste na prometne emisije in emisije iz malih kurišč.

Razvoj in izvedba novih programov zmanjšanja onesnaženosti zraka (AQMP)

Z uporabo novih modelov bodo ovrednoteni obstoječi programi. Glede na rezultate bodo programi prilagojeni in izračunani bodo prihodnji scenariji. Tako bodo nastali novi programi (AQMP) za območje Celovca z avstrijsko Koroško, avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo s konkretnimi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in doseganje mejnih vrednosti PM10, PM2.5 in NO2, ki so določene v evropski direktivi za kakovost zraka. Ti programi bodo upoštevali tudi nujnost zmanjšanja toplogrednih plinov (emisij CO2), NO2, PAH in O3.

Lokalni in regionalni programi bodo služili kot dobra osnova za programe v drugih slovenskih in avstrijskih regijah s podobnimi problemi.

Ozaveščanje javnosti

Namen projekta je dvigniti zavest prebivalstva in uprave o pomenu varstva zraka in podnebja ter o nujnosti sodelovanje pri sosedskih in čezmejnih postopkih reševanja problematike. Politični nosilci odločitev na različnih ravneh bodo obveščeni o rezultatih projekta. Pričakujemo, da bodo rezultati vplivali na bodoče predpise za izboljšanje kakovosti zraka na regionalni, nacionalni in evropski ravni.